Blog

Sponsorlu Bağlantılar

Bu bir sorundur, çünkü görüntüler tipik bir web sitesinde indirilenlerin önemli bir bölümünü temsil eder ve bunun iyi bir nedeni vardır. Görüntüler etkileyici araçlardır ve kopyalayabildiğinden daha fazlasını konuşma yeteneğine sahiptirler. Buradaki zorluk, görsel olarak zengin içerik ve hızlı teslimat arasındaki ipin üstünde yürümektir.

Bu ikilemin çözümü tek boyutlu değildir. Gereksiz görüntüleri inceltmek ve bunları isteyen cihazların özelliklerine göre sunmak için birçok teknik mevcuttur. Böyle bir konu kolayca kendi kitabı olabilir, ancak bu yazının odağı çok belirgin olacaktır: Google’ın WebP resim formatı ve resimlerinizin şu anda sahip olduğu tüm görsel doğruluğa sahip resimler sunmak için bundan nasıl yararlanabilirsiniz? dosya boyutunun bir kısmı. Hadi başlayalım!

Vergi Usul Kanunu'nun 29. maddesinde ikmalen vergi tarhı, "her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra bu vergiye ilişkin olarak meydana çıkan ve defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesi"
muvaffakiyet. eski türk filmlerinde, derslerinde muvaffakiyet dilerim şeklide duyuluabilen kelime. ... baba kokan bir kelimedir. başarı kelimesinin eş anlamı gibi olsa da sanki ondan daha bir üstün bir kelimeymiş gibi kulağa gelir, ya da benim icin oyle, fiyakalı bir kelime işte.

Toplumun diğer toplumlara benzeyerek aslını kaybetmesini kabul etmeyen değişmesine karşı direnç gösteren, toplumsal-kültürel değerlerin korunmasını savunan sağ kanat siyasi ideoloji. Muhafazakarlık, sol görüş tarafından değişime karşı direniş olarak tanımlanıp eleştirilmektedir. Muhafazakârlık bir sağ ideolojidir.

Konut sigortası, bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları güvence altına alır. ... Hem binanın kendisi hem de içerisindeki eşyaları kapsayan konut sigortası, tam bir koruma sağlayarak risk durumlarında güvence altında olunmasını sağlar.
Nakliyat Emtea Sigortası, herhangi bir yükün, onu taşımaya uygun karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryolu nakil vasıtalarıyla bir yerden bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları poliçede belirlenmiş Nakliyat Sigortası Genel Şartlar ve Özel Şartlar kapsamında güvence altına alan sigorta türüdür.
İkmal; bir askerî birlik ve kurumun teçhizi, bakımı ve harekâtı için ihtiyaç duyulan her türlü ikmal maddelerinin cins ve miktarlarının tespiti, tedariki, depolanması ve depodayken bakımı, dağıtımı ve son işlemi faaliyetlerini kapsar.
İstihkam. İstihkâm sınıfı, dost birliklerin hareket kabiliyetini artırmak maksadıyla, karşı mayın harekâtı icra eder, engelleri etkisiz hâle getirir ve geçit açar, kuru ve sulu açıklıklardan geçişi sağlar, muharebe yolları ve izlerinin inşa ve bakımını yapar, ileri bölge havacılığına istihkâm desteği sağlar.
Araç alımlarında noter tarafından aracın yeni sahibine verilen Araç Tesciline İlişkin Gecici Belge üzerinde yer alan ASBİS no, aracınızın bilgilerine online olarak ulaşılmasını sağlar. ASBİS numarası, 19 haneli ve sadece rakamdan oluşmaktadır.
Esnaf vergi muafiyeti belgesi, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşıyanlara talepleri halinde vergi dairelerince verilen belgedir. Bu belgeyi alan esnaf vergiden muaf tutulmaktadır. belgenin süresi 3 yıldır ve 3 yılın sonunda yenilenmesi gereklidir.
  • Trafik sigortası ve kasko arasındaki en temel fark birinin zorunlu diğerinin ise isteğe bağlı olmasıdır. ...
  • Trafik sigortasının sınırlarını devlet belirler ve sabittir. Bu nedenle oluşabilecek kaza durumlarında karşı tarafın maddi ve bedensel zararları belirli limitler dahilinde karşılanır.
Araç el değiştirdiği durumda, araca ait kasko poliçesi el değiştirmemektedir. Poliçe iptal edilerek, gün esasına dayalı para iadesi yapılır. Aracı satın alan kişinin yeni poliçe yaptırması gerekmektedir.
01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren 4 farklı kasko çeşidi bulunmaktadır;
  • 1)Dar Kasko nedir: Ana teminat gruplarında bulunan teminatların bir kısmını kapsayan kasko çeşididir.
  • 2)Kasko nedir: Ana teminat gruplarında bulunan teminatların tamamını kapsayan kasko çeşididir.
  • 3)Genişletilmiş Kasko nedir: Ana teminat gruplarında bulunan teminatların tamamını ve ek sözleşme ile teminat altına  alınabilecek risklerden bir kısmını kapsayan kasko çeşididir.
  • 4)Tam Kasko nedir: Ana teminat gruplarında bulunan teminatların tamamını ve ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek risklerin tamamını kapsayan kasko çeşididir.
Eksper çağrılması, dosyanın takibi gibi işlemler anlaşmalı servisler tarafından gerçekleştirilmektedir ve birçok hizmetten ücretsiz yararlanılmaktadır. Anlaşmasız servislerde yapılacak işlemlerde ise masraflar sigortalı tarafından ödenmektedir.
Muafiyet,kasko poliçesi düzenlenirken hasarın belli bir miktarını sigortalının kendisinin üstlenmesi sonucu aldığı bir indirim türüdür. Muafiyet indirimi tercih edilmiş poliçelerde, hasar ödemesi, poliçeden muafiyet oranı kadar indirim yapıldıktan sonra ödenir.
Tenzili muafiyet, meydana gelen hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından ödenmesini ifade ediyor. Bu miktar, sigorta bedelinin ya da hasarın bir yüzdesi olarak karçımıza çıkıyor. Sigortanın geçerli olduğu dönemde oluşan bir hasar için olabileceği gibi, toplam hasar bedeli için de olabiliyor.
Kaskoda muafiyet, hasarın belirli bir miktarının sigortalı tarafından karşılanması halidir. Daha açık bir ifade ile aracın sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir kısmına kadar oluşan zararların sigortalı tarafından, üstünün ise sigorta tarafından karşılanmasıdır.
İlk iktisap, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade eder.
İktisap tarihi nedir?
 
Gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, değer artışı kazancının hesaplanmasında iktisap tarihi olarak hangi tarihin esas alınacağına ilişkin açıklamalar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı.
Yapılan açıklamalara göre gayrimenkulün ihale veya icra yoluyla alındığı durumlarda da fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alındığının yukarıda sözü edilen belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, tapu tescil işlemi olmasa dahi fiilen kullanıma bırakıldığı tarihin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekiyor.
 
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağına İlişkin Açıklamalar.
Tarih 25/03/2011
 
Sayı GVK-76/2011-2 Değer Artışı Kazancı
 
Kapsam
...
Devam etmektedir. Hasarsızlık indirimi araca değil sigortalıya aittir ve yeni aldığı araç üzerinde bu hakkı kullanabilmektedir.
İkmal, eksik bir şeyi tam hale getirme, bütünleme demektir. Aşağıdaki anlamlara sahiptir. İkmal (edebiyat) cümlenin, dizenin anlamını sonra gelen cümle veya dize ile tamamlanması. İkmal sınavı, okullarda başarısız olan öğrenciler için yapılan ek sınav, bütünleme sınavı.
Hesaplı Kasko Sigortası "Genişletilmiş Kasko", benzersiz avantajlar ve "tek bir poliçe" ile aracınız için ihtiyaç duyulan bütün sigorta teminatlarını bir arada sunar. ... Üstelik tek bir marka için değil, tüm araç markaları için özel bir kasko ürünümüzdür.
Kasko poliçesinde belirtilen sigorta bedelinin sigorta edilen aracın hasara uğradığı andaki değerinden düşük olması haline 'eksik sigorta' denir. Poliçenizde 'eksik sigorta' durumunun olması ve bir hasar meydana gelmesi halinde sigorta şirketi hasar tazminatınızı eksik öder.
Full kasko, genişletilmiş kaskonun halk arasındaki adıdır. ... Bütün bunların yanı sıra doğal afetler ve kişisel eşya teminatına kadar poliçenizde belirlenen birçok risk karşısında full kasko ile kendinizi güven altına alabilirsiniz.
Sigortada muafiyet, hasarın belli bir miktarını sigortalının kendisinin üstlenmesi anlamına gelmektedir ve daha çok kasko ile özdeşleşmiş bir terimdir. Trafikte yaşanan kazaların, yaralanmaların ve maddi hasarların en aza indirilmesini, hasarın karşılanmasını sağlayan kasko önemli bir hizmet ve ayrıcalık sunar.
İlgili makamların çalınan aracın bulunabilmesi için yapacağı araştırmalar 30 gün içerisinde sonuç vermediği taktirde, makamdan alınacak yazı ile şirketimizden tazminat ödemesi alınmaktadır. Ödemenin ardından aracın bulunması halinde, sigortalı durumu yazı ile derhal bildirmekle yükümlüdür ve yapılan tazminat ödemesi iade edilir veya aracını şirketimize devreder.
Bir reasürans anlaşması türüdür ve reasürör, sigortacının yazmış olduğu işlerden elde ettiği primin belli bir kısmı karşılığında, o işlere ilişkin meydana gelen hasarların, önceden saptanmış bir tutarı (sedan şirketin net saklama payı) geçen kısmı karşılamayı taahhüt eder.
Kazanmak, elde etmek anlamına gelen iktisap hukuki bir terim olarak hak sahibinin bir şeyin mülkiyetine sahip olma yollarını ifade eder. Medeni Kanunu'na göre bir hak doğrudan doğruya ya da devir ile iktisap edilebilir.
Daha ayrıntılı tanımlanacak olursa sovtaj, sigortacılık sektöründe hasar gören malın hasar almayan bölümünün sigortacı tarafından alınarak gelir haline getirilmesine veya hasarlı malın değer taşıyan bölümünün sigortalıya bırakılarak, sigorta şirketinin bu değeri tazminat ödemesinden düşmesine verilen isimdir.
Sigorta sözleşmesinin tarafları olan sigortalı ile sigortacı tarafından, üzerinde mutabık kalınmış, tam zıya halinde sigortalıya ödenecek olan bedeldir. Mutabakatlı değer, sigorta poliçesi düzenlendiği sırada belirlenmekte, poliçe süresi içerisinde meydana gelebilecek piyasa dalgalanmalarından etkilenmemektedir.
Vergi İstisnası Esas itibariyle vergiye tabi olması gereken bir olay ya da gelirin tümünün ya da bir kısmının vergi dışı bırakılmasıdır. Vergi muafiyeti kişi ve gruplara uygulanırken, istisna ise vergi konusu ile ilgilidir. Muafiyet tamamen uygulanmama anlamına gelirken, istisna olaydan ayrı tutma anlamındadır.
Ders Muafiyetleri (Lisans ve Önlisans) Daha önce herhangi bir üniversitede yükseköğretim programlarında öğrenim görenler bu programlarda almış oldukları derslerden muafiyet almak için başvurabilirler. Kurs ve/veya sertifika programı niteliğindeki eğitim programlarından alınan dersler yükseköğretimde dikkate alınmaz.
Kasko, otomobil sigortalarından bir tanesidir ve amacı, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.b. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır.
Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları karşılayan sigorta türüdür. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan sigorta türüdür.
Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır. ... Müşterek Sigorta: Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini sigortalının üzerinde tutmasıdır.

Sayfalar